Provozní řád areálu

Smluvní přepravní podmínky lanových drah Abertamy a provozní řád Skiareálu Plešivec

Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy:
Skiareál Plešivec s.r.o.
Sportovní 452
362 35 Abertamy
IČ 263 74196

vydává smluvní přepravní podmínky v souladu s ustanovením zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními vyhlášky č.175/2000 Sb.,o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád)

Platnost od : listopad 2013

Schválil: 1.11.2013,Petr Voráček, jednatel

pro veřejnou drážní osobní dopravu na lanových dráhách Abertamy:

 • LD 1 Abertamy: U
  Lakyho – U laňáku
 • LD 2 Modesgrund: U Honzy – U horský
 • LD 3 Pstruží: U Dostyho - Panorama

Čl. 1 - Všeobecné ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob na visuté lanové dráze a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
 2. Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy (lyže, snowboard, krátké lyže).
 3. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy ( to je zakoupením jízdenky) povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného (tarifu).
 4. Pověřená osoba dopravce vybavená služebním průkazem dopravce (pracovník LD), obvykle ve služebním oblečení s označením provozovatele LD nebo s označením lanová dráha, je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 5. Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách. Informace dopravce jsou na informačních tabulích v prostoru nástupiště a výstupiště lanové dráhy
 6. Vstup do Skiareálu Plešivec (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti HR Agency, s.r.o.) je na vlastní riziko návštěvníka.
 7. Účastník, návštěvník provozu lanovky, pojízdného pásu a sjezdovky je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky (provozovatele Skiareálu Abertamy)
 8. Skiareál Plešivec, s.r.o. neodpovídá:za škody na majetku a zdraví návštěvníka Skiareálu Abertamy, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a tomuto provoznímu řádu,
 9. Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Abertamy (dále jen Skiareálu) mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník Skiareálu.

Čl. 2 - Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že vstoupí do označeného prostoru za turnikety, který je přístupný jen splatným jízdním dokladem. Tento prostor je vymezen odbavovacím zařízením ( turnikety ) a vstupními brankami na nástupiště lanové dráhy. Pro přepravu na lanové dráze platí pouze platný jízdní doklad, vydaný provozovatelem lanové dráhy a schválený drážním správním úřadem.
 2. Zakoupením jízdenky účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni se „Smluvními přepravními podmínkami“, „Jízdním řádem“, „Ceníkem“, „Pokyny pro užívání sjezdových tratí“ a tyto se zavazují respektovat.
 3. Výlučním a jediným oprávněným prodejcem jízdenky je pouze provozovatel LD a jím pověřené osoby.

Čl. 3 - Jízdní doklad

 1. Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
 2. Platným jízdním dokladem je:
  a) jízdenka pro jednotlivou jízdu,
  b) jízdenka časová, opravňující k více jízdám po dobu její platnosti
  c) jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu zakoupených bodů
 3. Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná odebrat v případech, kdy jízdní doklad:
  a) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
  b) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  c) je použit neoprávněnou osobou,
  d) uplynula doba jeho platnosti,
  e) není originálem.

Pověřená osoba dopravce je oprávněna odebrat jízdenky nebo je zablokovat v odbavovacím systému.

Čl. 4 - Placení jízdného, ceny za přepravu a přirážek

 1. Cestující za jízdenky platí jízdné ve výši stanovené ceníkem jízdného.
 2. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného, ceny za přepravu zavazadel a jsou stanoveny v ceníku jízdného.
 3. Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje:
  a) obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu
  b) výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy
  c) údaj o době platnosti
  d) výpis některých údajů ze smluvních podmínek umožňující správnost jejího použití
 4. Pro vstup do označeného prostoru za turnikety, před nástupištěm je cestující povinen mít platnou jízdenku.
 5. Cestující je povinen před nástupem projít turniketem (odbavovacím zařízením), které jízdenku zkontroluje a zaeviduje.
 6. Náhrada jízdného, za nevyužitý jízdní čas z časové jízdenky se poskytuje ve výši vypočtené z ceny jízdenky vrácené cestujícím. Výpočet je následující: cena vrácené jízdenky se vydělí počtem hodin po které by mohla být využita ( 8 hodin na 1 den ) a vynásobí se počtem nevyužitých hodin a to pouze :
  a) v případě zranění, které si cestující prokazatelně způsobil při lyžování na sjezdové trati v lyžařském areálu, tuto skutečnost je cestující povinen prokázat potvrzením o ošetření na místě úrazu Horskou službou ČR,
  b) v případě, že vlastní vícedenní jízdenku, onemocní a nemoc prokáže dokladem od lékaře,
  c) v případě poškození jízdenky, které nebylo zaviněno cestujícím.
 7. Za ztracenou jízdenku se náhrada neposkytuje.
 8. Výše přirážky za porušení přepravních podmínek činí 1000,- Kč v případě, že cestující:
  a) nemůže se prokázat platným jízdným dokladem a použil lanovou dráhu,
  b) vyhazuje předměty ze sedačky při přepravě na lanové dráze,
  c) kouří při přepravě na sedačce lanové dráhy nebo v prostorech pro cestující a kde je kouření zakázáno,
  d) otevře zábranu proti vypadnutí,
  e) znečistí sedačku nebo okolní cestující,
  f) poškozuje zařízení lanové dráhy, sedačku.

Čl. 5 - Přeprava dětí

 1. Děti s výškou menší než 1,25m mohou být přepravovány pouze s doprovodem osoby starší 15 let, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem sní přepravovanými nezbytnou pomoc, doprava skupin dětí může být předmětem zvláštních ustanovení.
 2. Další podmínky pro přepravu dětí a seniorů (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník

Čl. 6 - Přeprava zavazadel, lyžařského vybavení

 1. Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného). Spolu s jednou sadou lyžařského vybavení a holí.
 2. Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení. Povolení vydá vedoucí strojník ve směně.

Čl. 7 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace o přeprava osob na vozíku pro invalidy

 1. Na sedačce lanové dráhy lze v zimním období přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování.Speciální vozík pro invalidy lze přepravovat pouze takový, který je možné umístit na sedačku a to po dohodě s pracovníky lanové dráhy.Doprovod této osoby musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy.Na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí pracovník lanové dráhy nástup a vyrozumí výstupní stanici o tom, na které sedačce jsou cestující umístěni a dohodnout jejich výstup
 2. Je zakázáno přepravovat lyžaře a pěší cestující na sedačkách jednoho vozu (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu, po vzájemné dohodě mezi cestujícími a provozním personálem LD).

Čl. 8 - Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

Povinnosti dopravce:

Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:

 1. podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášení přepravních podmínek na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu),
 2. označit místa, která slouží k prodeji jízdenek,
 3. označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek,
 4. označit místa, která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na sedačku,
 5. podávat informace o provozu lanové dráhy a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, zařízení informačního systému),
 6. zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu.

Povinnosti cestujících:

 1. Zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení a projít turniketem (odbavovacím zařízením), které jízdenku zkontroluje a zaeviduje,
 2. Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pracovníka lanové dráhy se jí prokázat,dbát pokynů pracovníků lanové dráhy a piktogramů na dráze
 3. Zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy,
 4. Zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze v místě, kde je umístěn piktogram a tuto zábranu před výstupem otevřít,
 5. Neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.
 6. Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
 7. Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové dráhy.
 8. Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených.
 9. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
 10. Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny grafické vyjádřené formou značek (piktogramů).
 11. Cestující kteří, potřebují pomoc při nastupování, nebo vystupování to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice, nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem
 12. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s nimi přepravovanými nezbytnou pomoc. O dopravu skupin dětí musí být požádáno a může být předmětem zvláštní dohody s provozovatelem lanové dráhy
 13. Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
 14. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit se nesmí zkoušet držet sedačky, ale musí se ihned pustit.
 15. Cestující musí po nastoupení na sedačku, při výjezdu ze stanice lanové dráhy zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená, každý cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
 16. Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 17. Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
 18. Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
 19. Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
 20. Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou nějakým způsobem zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu, části oděvu, šlemi-kšandami, šňůrky bundy a pod.) nebo jinak omezeni v pohybu.
 21. Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce sedět a čekat na reakci a pokyny pracovníků lanové dráhy.
 22. Jakmile byla jízda ukončena musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
 23. Cestující nesmí kouřit ve stanicích ani při jízdě (na sedačce) na trati lanové dráhy.
 24. Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
 25. Cestující nesmí poškozovat nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.
 26. Cestujícím není dovoleno zejména:
  a) otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí,
  b) vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat,
  c) za jízdy se ze sedačky vyklánět nebo se houpat,
  d) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky,
  e) kouřit na sedačkách nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,
  f) poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
  g) brát s sebou na sedačku věc, která nesmí být obsahem zavazadla.
 27. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pracovníky lanové dráhy jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Čl. 9 - Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 1. Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v těchto případech:
  a) jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví
  b) je-li nutno nouzově zastavit chod lanové dráhy z vážných provozních důvodů, například narušení veřejného pořádku, ohrožení života a zdraví osob
  c) je-li to v souladu s pokyny dopravce
 2. Cestujícím je zakázáno zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy

Čl. 10 - Podmínky přepravy zavazadel

 1. Příruční zavazadlo si může cestující vzít sebou bezplatně, sám si zajišťuje jeho naložení, umístění na sedačku, vyložení při výstupu a dohled při přepravě. Batoh a jiná zavazadla, která se dávají na záda musí mít cestující v ruce nebo na přední straně, tak aby při nástupu na sedačku mohl bezpečně dosednout na celý sedák.
 2. Přeprava živých zvířat není dovolena.
 3. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu sedačky/vozu lanové dráhy.
 4. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, kterou nelze na vozidle vzhledem k jeho rozměrům umístit. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.
 5. Za spoluzavazadla, která se přepravují samostatně na sedačce neodpovídá dopravce po dobu přepravy.

Čl. 11 - Ostatní ustanovení úrazy a mimořádné události

 1. Další specifické podmínky zejména:
  a) provozní doba, jízdní řády, ceny, mimořádné jízdy a sportovních akce, které mohou ovlivnit provoz dopravního zařízení jsou uvedeny na prodejních místech a v informačním systému.
  b) Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků. Vozy lanové dráhy mohou opustit vozy pouze tehdy, jestliže jsou o to provozními pracovníky požádáni.
  c) V případě nehody nebo mimořádné provozní události musí být o této skutečnosti cestující provozními pracovníky ihned informováni.
  d) Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně nebo písemně u vedoucího provozu lanové dráhy a to bezprostředně, kdy událost nastala nebo se o ní cestující dozvěděl. Pozdější stížnosti a reklamace mohou být šetřeny jen v odůvodněných případech jako je hospitalizace v případě zranění.

Čl. 12 - Závěrečné ustanovení smluvních přepravních podmínek

 1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce a provozovatele lanových drah ABERTAMY.
 2. Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v prostorech nástupní a případně výstupní stanice lanové dráhy. Případně i na webových stránkách www.skiarealplesivec.cz
 3. Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na dolní stanici lanové dráhy a u pokladny.
 4. V celém Skiareálu Plešivec je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze Skiareálu Plešivec vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy - Lyžařská a snowboardová škola – Skiareál Plešivec.

Čl. 13 – Chování na sjezdových tratích

10 FIS pravidel chování při lyžování

Mezinárodní lyžařská federace – FIS schválila v roce 1967 pravidla chování při lyžování, která byla naposledy upravena v roce 2002:

 1. Ohled na ostatní lyžaře
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy
  Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění
  Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění
  Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 7. Stoupání a sestup
  Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek
  Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech
  Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázání se
  Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Ostatní ustanovení

 1. Provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízeních jsou uvedeny na prodejních místech.
 2. Informace o klimatických podmínkách, zejména sněhových a povětrnostních, stavu sjezdových tratích a jsou dostupné na dolní stanici lanové dráhy.
 3. Cestující, kteří využívají sjezdové tratě musí dodržovat stanovené pokyny pro jejich užívání a při jejich nedodržování mohou být vyloučeny s další přepravy.
 4. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení,sjezdové tratě jsou z důvodů úpravy uzavřené od 16,30 hod.do 8,30 hod
 5. Podle sněhových a povětrnostních podmínek je možné provádět zasněžování sjezdových tratí technickým sněhem a jejich úpravu i za provozu. Sjezdová trať je v takovém případě označena výstražnou tabulí. V nástupních a vrcholových stanicích dopravních zařízení musí být vyvěšeny výstražné tabule.
 6. Stroje na úpravu sjezdových tratí mají při úpravě i běžné jízdě zapnuto výstražné světlo, stroje pro přepravu obsluhy (sněžný skútr) musí mít za provozu rozsvícena světla.
 7. Je zakázáno vyjíždět z lyžařských tratí do volného terénu.
 8. Na lyžařské sjezdové tratě je zakázáno vstupovat a vjíždět:
  - po dobu strojní úpravy tratě
  - mimo stanovenou provozní dobu
  - s nevyhovující lyžařskou výzbrojí, sáňkovat, chodit bez lyží a vstupovat do protisměru sjezdových tratí, platí zejména pro skialpinisty
  - na jakýchkoliv motorových strojích, s výjimkou strojů provozovatele tratí a HS ČR.
 9. Uživatelé nesmí umísťovat na lyžařské tratě jakékoliv překážky (například branky, skoky).
 10. V případě bezohledného a nevhodného chování, kdy je ohrožena bezpečnost ostatních uživatelů sjezdových tratí, bude uživatel vyloučen z přepravy dopravních zařízení. Za bezohledné chování se považuje:
  - jízda po uzavřených lyžařských tratích,
  - nerespektování zákazů a pokynů pracovníků provozovatele,
  - ohrožování ostatních uživatelů tratí nebezpečnou jízdou,,
  - hrubé porušování zásad bezpečného pohybu na lyžařských tratích,
  - jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
  - úmyslné poškozování lyžařských tratí, jejich součástí nebo technického zařízení provozovatele.
 11. V celém Skiareálu Plešivec je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze Skiareálu Plešivec vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy -Lyžařská a snowboardová škola – Skiareál Plešivec, provozovanou společností HR Agency s.r.o.
 12. Provozovatel Skiareálu je oprávněn lanovky uzavřít z provozních důvodů: nepříznivých podmínek, technických poruch, v jiných případech vyšší moci, přitom nevzniká žádný nárok na náhradu výdajů.
 13. V případě hrubého porušení tohoto provozního řádu může oprávněná osoba odebrat jízdenku bez náhrady za zaplacený tarif. Záloha za odebranou, nepoškozenou čipovou kartu bude vrácena zákazníkovi v pokladně.

Abertamy dne 1.11.2013
Petr Voráček – jednatel Skiareál Plešivecs.r.o.